brîsa ch’iûc’ srê a l’impruvîs

Stefano Delfiore

Brîsa ch’iûc’ srê a l’impruvîs
cómm par strénzer tótt al bûr ca ié.
Anch sl’é pr’ón secònd sòul, d’grîs
quèsi d’un tàimp sàinza parôl
cómm d’ónna smania insèna…
as pôl lasèr incôsa
in gîr pr’al mònd
e l’univèrs s’as vôl…
Pérs l’é al mî vlàir c’at vôl
cómm mé avrévv vló
ct’fòss ogni mumàint cl’éra,
cal gîra e pó a gn’é pió.
Pènsa c’as fa nôt
l’istàss incû
e tótt a gn’é pió
un’ètra vólta, e ’ncòura.
da “inoltranze”