A prima lìttira

Sebastiano Aglieco

Sebastiano Aglieco

Forsi, stu scantu
è na jastìma ‘nfracirùta ri tantu tempu
n’ùmmira senza raggia, lassàta a
stutàrisi rarrèri a ‘m muru
ri muffa e rina, e ora ti nnòmina
ti vuli canùsciri.
Jucàunu ‘n terra
– c’era n’aria ri mari, u piccirìddu
sintju na uci ca unciàva a stanza
‘n ciàuru ri rosi sicchi
na navi ‘mbriaca.
Effcomu focu
comu patri e matri.
Nun c’era chiù tempu prima ri ogni
eff, prima ri ogni zita.
La prima consonante
Forse, questa paura/è una maledizione infracidita da tanto tempo/un’ombra quieta/lasciata a spegnersi dietro a un muro/di muffa e sabbia, e ora ti chiama per nome/vuole conoscerti./Giocavano a terra/– c’era un’aria di mare/sentì una voce che gonfiava la stanza/un odore di rose secche/una nave ubriaca./Effcome fuoco/come padre e madre./Non c’era più tempo prima di ogni/eff, prima di ogni sposa.
(da Compitu re vivi, Il ponte del sale 2013)