su chini di petri

Giuseppe Condorelli

Giuseppe Condorelli

 

Su chini di petri
i me casciola
supra ci scurrunu ciumi d’avvuli
ca fanu simenza di paroli.
No casciolu ci su l’occhi
di me patri e di me matri.
Tuttu chiddu ca m’arresta:
u tettu mottu do me armu.
Da: N’zuppilu n’nzuppilu (goccia a goccia) inedita