Archivi categoria: Stefano Delfiore

disguîd d’un grîs

Stefano Delfiore

Disguîd d’un grîs
c’an dîs d’un grîd
l’òmbra cla cambiè
la mî strè tàinti vôlt.
… E la vétta, dla mî vétta,
’na sfialôpa cunténnua
cla brûsa e l’an s’arsòura
t’ê fât
da “inoltranze”

brîsa ch’iûc’ srê a l’impruvîs

Stefano Delfiore

Brîsa ch’iûc’ srê a l’impruvîs
cómm par strénzer tótt al bûr ca ié.
Anch sl’é pr’ón secònd sòul, d’grîs
quèsi d’un tàimp sàinza parôl
cómm d’ónna smania insèna…
as pôl lasèr incôsa
in gîr pr’al mònd
e l’univèrs s’as vôl…
Pérs l’é al mî vlàir c’at vôl
cómm mé avrévv vló
ct’fòss ogni mumàint cl’éra,
cal gîra e pó a gn’é pió.
Pènsa c’as fa nôt
l’istàss incû
e tótt a gn’é pió
un’ètra vólta, e ’ncòura.
da “inoltranze”